ஆங்கிலம் கற்போம்

intricate - சிக்கலான

tremendously  - வியக்கத்தக்க

various -  பல்வேறு

functionalities - செயல்பாடுகள்

improve - மேம்படுத்த

skills - திறன்கள்

capabilities -  திறன்களை

efficient  - திறமையான

repertoire - திறமை

constantly  - தொடர்ந்து,எப்போதும்


கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்