யூரியா உரத்தினால் எப்படி மண்புழு துடிதுடித்து சாகின்றது என்று பாருங்கள். விவசாயிகளின்/உழவனின் நண்பனை நாமே அழிக்கின்றோம்..